§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep z kosmetykami naturalnymi, suplementami diety, odżywkami i zdrowymi produktami, produktami konopnymi CBD dostępny pod adresem https://olivena.pl mający siedzibę pod adresem Kazimierza Wielkiego 24, 37-700 Przemyśl prowadzony jest przez SECRET INTENTIONS Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Franciszkańska 9, 37-700 Przemyśl, e-mail: kontakt@olivena.pl, telefon: +48 797274214, NIP: 795 254 75 83. 

W przypadku zawarcia przez SECRET INTENTIONS Sp. z o.o. umowy z Konsumentem (konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego) posiadającym miejsce stałego pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, prawem właściwym jest prawo polskie, wybór ten nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

§ 2 Wymagania techniczne

Sklep OLIVENA świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest nabywanie Produktów. 

Klient, w celu korzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sklep OLIVENA. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail. 

Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez sklep OLIVENA z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez Perfect Body House w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów. 

Klient, korzystający z usług świadczonych przez sklep OLIVENA, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3 Rejestracja w Sklepie

Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne. 

Sklep OLIVENA tworzy dla zarejestrowanego Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie). 

Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy OLIVENA a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez OLIVENA drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres email kontak@olivena.pl OLIVENA dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo. 

Klient może rozwiązać zawartą z OLIVENA umowę dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@olivena.pl.  Po upływie okresu wypowiedzenia OLIVENA usunie Konto Klienta. 

§ 4 Warunki sprzedaży

Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na nabycie Produktu, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna. Klientami OLIVENA mogą być zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne. 

Zamówienia w Sklepie mogą być składane całodobowo, zarówno przez zarejestrowanych Klientów, tj. Klientów posiadających Konto w Sklepie, jak i Klientów dokonujących w Sklepie jednorazowych zakupów.

Umowy sprzedaży Produktów zawierane są w następujący sposób:

Klient wybiera interesujący go Produkt i przenoszony jest do podstrony, zawierającej szczegóły dotyczące danego Produktu, 

Następnie Klient kontynuuje zakupy lub przechodzi do Koszyka, gdzie może zweryfikować listę dotychczas wybranych przez siebie Produktów,

W Koszyku Klient dokonuje wyboru jednej z dostępnych opcji dostawy i płatności oraz podaje swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon, adres poczty elektronicznej). Zarejestrowani Klienci mogą zalogować się do swojego Konta, które wygeneruje odpowiednie dane (dane mogą być zmienione przez Klienta)

W celu nabycia wybranych Produktów, Klient wybiera opcję „Przejdź do potwierdzenia”, gdzie pojawiają się dane zamówienia, po ich potwierdzeniu Klient składa zamówienie poprzez naciśnięcie opcji: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.

OLIVENA wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności, dane rachunku bankowego OLIVENA). W przypadku zamówień telefonicznych kupujący akceptuje regulamin sklepu OLIVENA i wybrany produkt zostanie wysłany na wskazany adres podczas składania zamówienia. 

Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 3, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między OLIVENA a Klientem. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży Produktów zawierana jest z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie 4.

Klient, zastrzeżeniem punktu 7 poniżej, może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysłania zamówionego Produktu przez OLIVENA na wskazany przez Klienta adres. Zmiany mogą polegać na rezygnacji ze wszystkich lub z części zamówionych Produktów, podaniu innego adresu dostawy lub danych do faktury. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego części, zwrot dokonanej płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez OLIVENA informacji o rezygnacji Klienta. Zmian można dokonywać drogą mailową pod adresem: kontakt@olivena.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu: +48 797 274 214, podając numer zamówienia. 

Ceny Produktów podane są w wybranej przez Klienta walucie. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i jego dostawę wskazany jest przy wyborze metody dostawy. Czas przygotowania produktu to 1 dzień roboczy, natomiast czas dostawy zależy od wybranej metody (przeważnie od 1-2 dni roboczych). 

Ewentualne zmiany w katalogu prezentowanych Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na umowy sprzedaży Produktów zawarte przed dokonaniem tych zmian. Produkty zawsze zachowają wskazania a parametry zmian, dotyczą jedynie zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania. 

§ 5 Płatności i dostawa

OLIVENA dopuszcza następujące sposoby płatności: (a) przedpłata na rachunek bankowy OLIVENA (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu), (b) płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej (w ramach procedury składania zamówienia na Produkty), (c) przy odbiorze Produktów (za pobraniem), (d) przy osobistym odbiorze Produktów (tylko gotówką). Wszystkie formy płatności dostępne są na stronie informacyjnej Sposoby płatności. 

W przypadku, gdy dostawa Produktów ma nastąpić poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, OLIVENA nie przewiduje możliwości zapłaty ceny Produktów przy ich odbiorze (za pobraniem). 

Produkty, stanowiące przedmiot umowy sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, Paczkomatów lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie OLIVENA.

Dostawa produktów realizowana jest maksymalnie do 14 dni po otrzymaniu zapłaty za zamówienie (dotyczy wszystkich form płatności w przypadku przedpłaty). W większości przypadków dostawa następuje do 1-3 dni roboczych. 

W przypadku zakupu produktów CBD, metoda płatności PayPo (przy płatnościach Przelewy24) jest niedostępna.

§ 6 Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne

Klientowi, będącemu Konsumentem, z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 

Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Zwrot zostanie zrealizowany na wskazane w informacji reklamacyjnej konto bankowe.

Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi. 

Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z umową sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:kontakt@olivena.pl. 

OLIVENA udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania. 

W wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta możliwe jest: a) obniżenie ceny Produktu, b) wymiana na Produkt wolny od wad lub usunięcie wady Produktu, c) odstąpienie Klienta od umowy, chyba że wada jest nieistotna. 

§ 7 Pakiety promocyjne

Klient może skorzystać z kodu rabatowego. Kody rabatowe mają określony czas ważności, po upływie którego nie można już skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

§ 8 Ochrona danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie. 

Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajduję się w Polityce Prywatności sklepu dostępnej pod adresem: www.olivena.pl

§ 9 Newsletter

Klient ma możliwość zapisania się do biuletynu informacyjnego Sklepu („Newsletter”) poprzez umieszczenie swojego adresu e-mail w miejscu wskazanym na stronie Sklepu i wybranie opcji „Zapisz się”. 

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi „Newsletter” kontaktując się z OLIVENA pod adresem: kontakt@olivena.pl lub samodzielnie poprzez kliknięcie na link znajdujący się w wiadomościach e-mail z Newsletter’em. 

§ 10 Postanowienia końcowe

OLIVENA zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. 

O zmianie Regulaminu sklepu OLIVENA poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży. 

W przypadku zmiany Regulaminu przez sklep OLIVENA, Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. 

Istnieje możliwość́ skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́. 

Klient ma prawo złożyć wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. 

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.